NCAA Rifle

Team Standings
Rank Team SB AR Agg
1 West Virginia 2333 2380 4713
2 Akron 2324 2359 4683
3 Ohio State 2309 2352 4661
Top Individuals
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Jared Eddy West Virginia 590 592 1182
2 Tal Engler West Virginia 591 591 1182
3 Molly McGhin West Virginia 587 593 1180
4 Verena Zaisberger West Virginia 585 595 1180
5 Ariel Hall Ohio State 582 593 1175
6 Malori Brown West Virginia 588 587 1175
7 Calista Smoyer West Virginia 578 597 1175
8 Wyatt Openshaw Akron 583 590 1173
9 Andre Gross Akron 582 590 1172
10 Kayla Andreoli Akron 578 593 1171
Individual Smallbore Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Tal Engler West Virginia 591 591 1182
2 Jared Eddy West Virginia 590 592 1182
3 Malori Brown West Virginia 588 587 1175
4 Molly McGhin West Virginia 587 593 1180
5 Verena Zaisberger West Virginia 585 595 1180
6 Wyatt Openshaw Akron 583 590 1173
7 Ariel Hall Ohio State 582 593 1175
8 Andre Gross Akron 582 590 1172
9 Gavin Perkowski Akron 581 586 1167
10 Becca Lamb West Virginia 580 0 580
11 Calista Smoyer West Virginia 578 597 1175
12 Kayla Andreoli Akron 578 593 1171
13 Sarah Osborn West Virginia 578 592 1170
14 Philip Becker Ohio State 577 587 1164
15 Tyler Hanson Ohio State 576 584 1160
16 Annabelle Stanec Ohio State 574 580 1154
17 Jeanne Haverhill Akron 573 586 1159
18 Jakob Rankin Akron 573 584 1157
19 Rebecca Spencer Akron 573 582 1155
20 Derek Keiser Ohio State 572 588 1160
21 Samantha Shultz Akron 570 586 1156
22 Lauren Kadooka Akron 566 587 1153
23 Antonio Remedios Akron 566 571 1137
24 Natalie Katsuyama Ohio State 564 583 1147
25 Anna Tomb Ohio State 563 582 1145
26 Frank Steyn Ohio State 561 572 1133
27 Joel Potts Ohio State 561 570 1131
28 Mica Harr Ohio State 557 585 1142
29 Katie Paltz Akron 555 567 1122
30 Megan Wilcoxson Ohio State 543 554 1097
31 Akihito Shimizu West Virginia 528 598 1126
Individual Air Rifle Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Akihito Shimizu West Virginia 528 598 1126
2 Calista Smoyer West Virginia 578 597 1175
3 Verena Zaisberger West Virginia 585 595 1180
4 Molly McGhin West Virginia 587 593 1180
5 Ariel Hall Ohio State 582 593 1175
6 Kayla Andreoli Akron 578 593 1171
7 Jared Eddy West Virginia 590 592 1182
8 Sarah Osborn West Virginia 578 592 1170
9 Tal Engler West Virginia 591 591 1182
10 Wyatt Openshaw Akron 583 590 1173
11 Andre Gross Akron 582 590 1172
12 Derek Keiser Ohio State 572 588 1160
13 Matt Sanchez West Virginia 0 588 588
14 Malori Brown West Virginia 588 587 1175
15 Philip Becker Ohio State 577 587 1164
16 Lauren Kadooka Akron 566 587 1153
17 Gavin Perkowski Akron 581 586 1167
18 Jeanne Haverhill Akron 573 586 1159
19 Samantha Shultz Akron 570 586 1156
20 Mica Harr Ohio State 557 585 1142
21 Tyler Hanson Ohio State 576 584 1160
22 Jakob Rankin Akron 573 584 1157
23 Natalie Katsuyama Ohio State 564 583 1147
24 Rebecca Spencer Akron 573 582 1155
25 Anna Tomb Ohio State 563 582 1145
26 Annabelle Stanec Ohio State 574 580 1154
27 Frank Steyn Ohio State 561 572 1133
28 Antonio Remedios Akron 566 571 1137
29 Joel Potts Ohio State 561 570 1131
30 Katie Paltz Akron 555 567 1122
31 Megan Wilcoxson Ohio State 543 554 1097

Smallbore Air Rifle
Akron
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Kayla Andreoli
97 93 99 95 97 97 578
  100 99 98 97 99 100 593
1171
Andre Gross
94 100 99 99 93 97 582
  99 98 99 97 98 99 590
1172
Jeanne Haverhill
94 93 98 98 92 98 573
  98 96 99 95 99 99 586
1159
Lauren Kadooka
95 89 98 100 92 92 566
  97 95 97 100 99 99 587
1153
Wyatt Openshaw
96 98 98 98 95 98 583
  98 99 100 98 99 96 590
1173
Katie Paltz
93 93 99 98 87 85 555
  97 92 96 96 93 93 567
1122
Gavin Perkowski
96 96 97 99 96 97 581
  97 94 99 99 99 98 586
1167
Jakob Rankin
97 94 99 98 92 93 573
  97 96 99 98 98 96 584
1157
Antonio Remedios
90 94 100 100 88 94 566
  94 93 97 94 97 96 571
1137
Erin Schnupp
0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0
0
Brendan Seitz
0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0
0
Samantha Shultz
92 96 95 99 93 95 570
  98 99 98 97 95 99 586
1156
Rebecca Spencer
98 97 97 99 90 92 573
  97 98 94 98 97 98 582
1155
   
Ohio State
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Philip Becker
99 99 96 97 92 94 577
  97 100 97 97 97 99 587
1164
Ariel Hall
97 99 98 97 95 96 582
  99 99 99 99 100 97 593
1175
Tyler Hanson
95 98 100 99 94 90 576
  97 96 95 99 98 99 584
1160
Mica Harr
93 89 98 95 91 91 557
  95 97 99 99 96 99 585
1142
Natalie Katsuyama
93 94 96 99 90 92 564
  96 99 96 99 97 96 583
1147
Derek Keiser
95 97 100 99 90 91 572
  99 97 97 100 98 97 588
1160
Joel Potts
93 93 98 99 90 88 561
  93 96 97 95 96 93 570
1131
Annabelle Stanec
96 95 100 99 94 90 574
  98 98 97 97 96 94 580
1154
Frank Steyn
93 94 97 93 92 92 561
  95 92 97 95 95 98 572
1133
Anna Tomb
94 97 96 95 87 94 563
  97 96 96 97 99 97 582
1145
Megan Wilcoxson
88 91 95 92 89 88 543
  91 87 95 95 93 93 554
1097
   
West Virginia
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Malori Brown
97 98 99 100 97 97 588
  99 97 96 99 99 97 587
1175
Jared Eddy
97 99 100 98 97 99 590
  98 99 98 99 98 100 592
1182
Tal Engler
100 99 100 100 94 98 591
  99 98 99 96 99 100 591
1182
Becca Lamb
94 98 100 99 95 94 580
  0 0 0 0 0 0 0
580
Molly McGhin
97 95 98 100 98 99 587
  99 99 98 98 100 99 593
1180
Sarah Osborn
93 94 99 98 99 95 578
  98 99 99 99 99 98 592
1170
Matt Sanchez
0 0 0 0 0 0 0
  96 97 99 99 98 99 588
588
Akihito Shimizu
97 96 99 100 97 39 528
  100 100 100 100 98 100 598
1126
Calista Smoyer
93 95 98 99 97 96 578
  100 98 100 99 100 100 597
1175
Verena Zaisberger
99 96 99 99 97 95 585
  100 99 99 99 100 98 595
1180