NCAA Rifle

Team Standings
Rank Team SB AR Agg
1 Ohio State 2329 2366 4695
2 Akron 2320 2373 4693
Top Individuals
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Andre Gross Akron 586 596 1182
2 Derek Keiser Ohio State 585 597 1182
3 Viktor Kiss Ohio State 587 593 1180
4 Ariel Hall Ohio State 581 593 1174
5 Jeanne Haverhill Akron 578 592 1170
6 Gavin Perkowski Akron 577 593 1170
7 Alexis Kirk Akron 577 592 1169
8 Erin Schnupp Akron 580 588 1168
9 Kayla Andreoli Akron 576 589 1165
10 Brendan Seitz Akron 574 590 1164
Individual Smallbore Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Viktor Kiss Ohio State 587 593 1180
2 Andre Gross Akron 586 596 1182
3 Derek Keiser Ohio State 585 597 1182
4 Ariel Hall Ohio State 581 593 1174
5 Erin Schnupp Akron 580 588 1168
6 Wyatt Openshaw Akron 580 580 1160
7 Jeanne Haverhill Akron 578 592 1170
8 Gavin Perkowski Akron 577 593 1170
9 Alexis Kirk Akron 577 592 1169
10 Kayla Andreoli Akron 576 589 1165
11 Nathan Wehrlen Ohio State 576 583 1159
12 Brendan Seitz Akron 574 590 1164
13 Philip Becker Ohio State 574 589 1163
14 Rachel Engels Akron 574 0 574
15 Joel Potts Ohio State 572 582 1154
16 Antonio Remedios Akron 572 581 1153
17 Katie Paltz Akron 571 0 571
18 Natalie Katsuyama Ohio State 569 576 1145
19 Jakob Rankin Akron 566 582 1148
20 Rebecca Spencer Akron 565 580 1145
21 Frank Steyn Ohio State 565 575 1140
22 Annabelle Stanec Ohio State 564 576 1140
23 Chandler Deaton Ohio State 562 589 1151
24 Anna Tomb Ohio State 562 583 1145
25 Eva Horgan Ohio State 554 575 1129
Individual Air Rifle Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Derek Keiser Ohio State 585 597 1182
2 Andre Gross Akron 586 596 1182
3 Viktor Kiss Ohio State 587 593 1180
4 Ariel Hall Ohio State 581 593 1174
5 Gavin Perkowski Akron 577 593 1170
6 Jeanne Haverhill Akron 578 592 1170
7 Alexis Kirk Akron 577 592 1169
8 Brendan Seitz Akron 574 590 1164
9 Kayla Andreoli Akron 576 589 1165
10 Philip Becker Ohio State 574 589 1163
11 Chandler Deaton Ohio State 562 589 1151
12 Erin Schnupp Akron 580 588 1168
13 Cory Stroupe Akron 0 587 587
14 Samantha Shultz Akron 0 586 586
15 Nathan Wehrlen Ohio State 576 583 1159
16 Anna Tomb Ohio State 562 583 1145
17 Joel Potts Ohio State 572 582 1154
18 Jakob Rankin Akron 566 582 1148
19 Antonio Remedios Akron 572 581 1153
20 Wyatt Openshaw Akron 580 580 1160
21 Rebecca Spencer Akron 565 580 1145
22 Natalie Katsuyama Ohio State 569 576 1145
23 Annabelle Stanec Ohio State 564 576 1140
24 Frank Steyn Ohio State 565 575 1140
25 Eva Horgan Ohio State 554 575 1129

Smallbore Air Rifle
Akron
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Kayla Andreoli
94 97 98 99 97 91 576
  99 100 98 98 96 98 589
1165
Rachel Engels
97 92 99 96 95 95 574
  0 0 0 0 0 0 0
574
Andre Gross
96 98 99 99 97 97 586
  99 99 99 100 100 99 596
1182
Jeanne Haverhill
92 96 100 98 96 96 578
  98 99 99 99 98 99 592
1170
Alexis Kirk
94 95 99 99 94 96 577
  98 99 97 100 100 98 592
1169
Wyatt Openshaw
98 96 99 100 96 91 580
  93 98 95 99 96 99 580
1160
Katie Paltz
94 95 99 99 92 92 571
  0 0 0 0 0 0 0
571
Gavin Perkowski
95 94 97 98 97 96 577
  99 100 99 98 99 98 593
1170
Jakob Rankin
93 92 97 97 93 94 566
  97 98 96 97 98 96 582
1148
Antonio Remedios
92 91 99 99 97 94 572
  98 97 95 96 98 97 581
1153
Erin Schnupp
92 97 98 99 97 97 580
  99 100 99 93 99 98 588
1168
Brendan Seitz
96 98 98 94 99 89 574
  98 97 100 99 96 100 590
1164
Samantha Shultz
0 0 0 0 0 0 0
  99 97 98 97 97 98 586
586
Rebecca Spencer
93 91 97 97 92 95 565
  98 97 95 98 95 97 580
1145
Cory Stroupe
0 0 0 0 0 0 0
  97 98 99 97 97 99 587
587
   
Ohio State
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Philip Becker
96 96 96 96 94 96 574
  98 98 97 100 97 99 589
1163
Chandler Deaton
93 93 97 98 91 90 562
  96 98 100 98 99 98 589
1151
Ariel Hall
97 95 98 100 95 96 581
  98 99 99 99 100 98 593
1174
Eva Horgan
95 90 93 92 91 93 554
  94 97 96 96 97 95 575
1129
Natalie Katsuyama
93 94 99 97 93 93 569
  92 98 96 95 97 98 576
1145
Derek Keiser
97 95 99 100 96 98 585
  100 99 99 99 100 100 597
1182
Viktor Kiss
99 99 98 97 97 97 587
  99 98 98 100 98 100 593
1180
Joel Potts
95 96 97 95 96 93 572
  95 99 96 97 97 98 582
1154
Annabelle Stanec
94 95 100 95 89 91 564
  99 94 96 97 95 95 576
1140
Frank Steyn
93 96 95 96 94 91 565
  93 93 98 97 99 95 575
1140
Anna Tomb
93 92 97 97 93 90 562
  97 96 98 97 100 95 583
1145
Nathan Wehrlen
96 96 99 100 94 91 576
  99 99 97 95 96 97 583
1159