NCAA Rifle

Team Standings
Rank Team SB AR Agg
1 Akron 2316 2374 4690
2 Ohio State 2319 2370 4689
Top Individuals
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Andre Gross Akron 582 597 1179
2 Derek Keiser Ohio State 584 592 1176
3 Viktor Kiss Ohio State 581 595 1176
4 Alexis Kirk Akron 580 595 1175
5 Ariel Hall Ohio State 578 593 1171
6 Gavin Perkowski Akron 580 590 1170
7 Kayla Andreoli Akron 574 592 1166
8 Nathan Wehrlen Ohio State 576 590 1166
9 Jakob Rankin Akron 575 589 1164
10 Erin Schnupp Akron 575 589 1164
Individual Smallbore Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Derek Keiser Ohio State 584 592 1176
2 Andre Gross Akron 582 597 1179
3 Viktor Kiss Ohio State 581 595 1176
4 Alexis Kirk Akron 580 595 1175
5 Gavin Perkowski Akron 580 590 1170
6 Ariel Hall Ohio State 578 593 1171
7 Nathan Wehrlen Ohio State 576 590 1166
8 Jakob Rankin Akron 575 589 1164
9 Erin Schnupp Akron 575 589 1164
10 Cory Stroupe Akron 575 582 1157
11 Kayla Andreoli Akron 574 592 1166
12 Wyatt Openshaw Akron 572 589 1161
13 Kayley Pasko Akron 571 581 1152
14 Brendan Seitz Akron 570 587 1157
15 Rachel Engels Akron 570 583 1153
16 Anna Tomb Ohio State 569 590 1159
17 Philip Becker Ohio State 569 581 1150
18 Eva Horgan Ohio State 568 576 1144
19 Rebecca Spencer Akron 567 585 1152
20 Antonio Remedios Akron 567 579 1146
21 Samantha Shultz Akron 564 587 1151
22 Katie Paltz Akron 563 565 1128
23 Natalie Katsuyama Ohio State 562 0 562
24 Joel Potts Ohio State 561 566 1127
25 Annabelle Stanec Ohio State 550 579 1129
26 Frank Steyn Ohio State 549 583 1132
27 Chandler Deaton Ohio State 549 578 1127
Individual Air Rifle Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Andre Gross Akron 582 597 1179
2 Viktor Kiss Ohio State 581 595 1176
3 Alexis Kirk Akron 580 595 1175
4 Ariel Hall Ohio State 578 593 1171
5 Derek Keiser Ohio State 584 592 1176
6 Kayla Andreoli Akron 574 592 1166
7 Gavin Perkowski Akron 580 590 1170
8 Nathan Wehrlen Ohio State 576 590 1166
9 Anna Tomb Ohio State 569 590 1159
10 Jakob Rankin Akron 575 589 1164
11 Erin Schnupp Akron 575 589 1164
12 Wyatt Openshaw Akron 572 589 1161
13 Jeanne Haverhill Akron 0 588 588
14 Brendan Seitz Akron 570 587 1157
15 Samantha Shultz Akron 564 587 1151
16 Rebecca Spencer Akron 567 585 1152
17 Rachel Engels Akron 570 583 1153
18 Frank Steyn Ohio State 549 583 1132
19 Cory Stroupe Akron 575 582 1157
20 Kayley Pasko Akron 571 581 1152
21 Philip Becker Ohio State 569 581 1150
22 Antonio Remedios Akron 567 579 1146
23 Annabelle Stanec Ohio State 550 579 1129
24 Chandler Deaton Ohio State 549 578 1127
25 Eva Horgan Ohio State 568 576 1144
26 Joel Potts Ohio State 561 566 1127
27 Katie Paltz Akron 563 565 1128

Smallbore Air Rifle
Akron
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Kayla Andreoli
97 97 98 99 97 86 574
  99 99 97 99 99 99 592
1166
Rachel Engels
94 97 98 99 91 91 570
  98 96 99 96 97 97 583
1153
Andre Gross
97 97 99 100 95 94 582
  100 100 99 99 99 100 597
1179
Jeanne Haverhill
0 0 0 0 0 0 0
  96 98 99 97 99 99 588
588
Alexis Kirk
96 96 96 100 97 95 580
  97 98 100 100 100 100 595
1175
Wyatt Openshaw
94 94 99 100 96 89 572
  99 97 99 99 96 99 589
1161
Katie Paltz
93 92 96 99 91 92 563
  97 96 95 92 93 92 565
1128
Kayley Pasko
95 95 95 99 95 92 571
  99 98 96 97 95 96 581
1152
Gavin Perkowski
94 95 99 100 98 94 580
  98 99 99 99 98 97 590
1170
Jakob Rankin
92 98 100 98 93 94 575
  97 99 99 99 98 97 589
1164
Antonio Remedios
94 90 99 98 94 92 567
  95 96 98 99 97 94 579
1146
Erin Schnupp
97 96 98 98 93 93 575
  100 99 99 98 97 96 589
1164
Brendan Seitz
95 95 96 99 90 95 570
  96 97 99 100 96 99 587
1157
Samantha Shultz
95 92 98 97 91 91 564
  98 99 96 99 96 99 587
1151
Rebecca Spencer
96 94 98 95 91 93 567
  99 99 97 98 95 97 585
1152
Cory Stroupe
95 97 97 99 94 93 575
  92 98 98 97 98 99 582
1157
   
Ohio State
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Philip Becker
90 98 96 97 95 93 569
  95 97 96 99 96 98 581
1150
Chandler Deaton
91 97 97 95 86 83 549
  95 99 96 92 98 98 578
1127
Ariel Hall
97 94 99 98 94 96 578
  99 98 99 99 100 98 593
1171
Eva Horgan
95 95 96 96 94 92 568
  96 95 94 98 95 98 576
1144
Natalie Katsuyama
94 90 98 98 91 91 562
  0 0 0 0 0 0 0
562
Derek Keiser
99 97 99 100 92 97 584
  100 98 98 97 99 100 592
1176
Viktor Kiss
97 99 98 98 93 96 581
  99 99 100 99 99 99 595
1176
Joel Potts
93 94 97 94 88 95 561
  96 91 92 95 95 97 566
1127
Annabelle Stanec
85 92 98 96 92 87 550
  97 97 93 97 97 98 579
1129
Frank Steyn
94 92 96 96 82 89 549
  97 95 96 98 100 97 583
1132
Anna Tomb
96 95 99 93 92 94 569
  98 100 97 98 98 99 590
1159
Nathan Wehrlen
95 98 98 98 94 93 576
  98 100 99 100 96 97 590
1166