NCAA Rifle

Team Standings
Rank Team SB AR Agg
1 Akron 2316 2374 4690
2 Ohio State 2319 2370 4689
Top Individuals
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Andre Gross Akron 582 597 1179
2 Derek Keiser Ohio State 584 592 1176
3 Viktor Kiss Ohio State 581 595 1176
4 Alexis Kirk Akron 580 595 1175
5 Gavin Perkowski Akron 580 590 1170
6 Kayla Andreoli Akron 574 592 1166
7 Nathan Wehrlen Ohio State 576 590 1166
8 Jakob Rankin Akron 575 589 1164
9 Erin Schnupp Akron 575 589 1164
10 Brendan Seitz Akron 570 587 1157
Individual Smallbore Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Derek Keiser Ohio State 584 592 1176
2 Andre Gross Akron 582 597 1179
3 Viktor Kiss Ohio State 581 595 1176
4 Alexis Kirk Akron 580 595 1175
5 Gavin Perkowski Akron 580 590 1170
6 Nathan Wehrlen Ohio State 576 590 1166
7 Jakob Rankin Akron 575 589 1164
8 Erin Schnupp Akron 575 589 1164
9 Cory Stroupe Akron 575 582 1157
10 Kayla Andreoli Akron 574 592 1166
11 Brendan Seitz Akron 570 587 1157
12 Rachel Engels Akron 570 583 1153
13 Philip Becker Ohio State 569 581 1150
14 Eva Horgan Ohio State 568 576 1144
15 Samantha Shultz Akron 564 587 1151
16 Katie Paltz Akron 563 565 1128
17 Natalie Katsuyama Ohio State 562 0 562
18 Joel Potts Ohio State 561 566 1127
19 Frank Steyn Ohio State 549 583 1132
Individual Air Rifle Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Andre Gross Akron 582 597 1179
2 Viktor Kiss Ohio State 581 595 1176
3 Alexis Kirk Akron 580 595 1175
4 Derek Keiser Ohio State 584 592 1176
5 Kayla Andreoli Akron 574 592 1166
6 Gavin Perkowski Akron 580 590 1170
7 Nathan Wehrlen Ohio State 576 590 1166
8 Jakob Rankin Akron 575 589 1164
9 Erin Schnupp Akron 575 589 1164
10 Brendan Seitz Akron 570 587 1157
11 Samantha Shultz Akron 564 587 1151
12 Rachel Engels Akron 570 583 1153
13 Frank Steyn Ohio State 549 583 1132
14 Cory Stroupe Akron 575 582 1157
15 Philip Becker Ohio State 569 581 1150
16 Eva Horgan Ohio State 568 576 1144
17 Joel Potts Ohio State 561 566 1127
18 Katie Paltz Akron 563 565 1128

Smallbore Air Rifle
Akron
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Kayla Andreoli
97 97 98 99 97 86 574
  99 99 97 99 99 99 592
1166
Andrew Duross
0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0
0
Rachel Engels
94 97 98 99 91 91 570
  98 96 99 96 97 97 583
1153
Jordyn Ewine
0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0
0
Andre Gross
97 97 99 100 95 94 582
  100 100 99 99 99 100 597
1179
Alexis Kirk
96 96 96 100 97 95 580
  97 98 100 100 100 100 595
1175
Rachael Paddock
0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0
0
Katie Paltz
93 92 96 99 91 92 563
  97 96 95 92 93 92 565
1128
Gavin Perkowski
94 95 99 100 98 94 580
  98 99 99 99 98 97 590
1170
Jakob Rankin
92 98 100 98 93 94 575
  97 99 99 99 98 97 589
1164
Erin Schnupp
97 96 98 98 93 93 575
  100 99 99 98 97 96 589
1164
Brendan Seitz
95 95 96 99 90 95 570
  96 97 99 100 96 99 587
1157
Samantha Shultz
95 92 98 97 91 91 564
  98 99 96 99 96 99 587
1151
Natalia Siek
0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0
0
Cory Stroupe
95 97 97 99 94 93 575
  92 98 98 97 98 99 582
1157
   
Ohio State
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Philip Becker
90 98 96 97 95 93 569
  95 97 96 99 96 98 581
1150
John Hamilton
0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0
0
Paige Hollowell
0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0
0
Eva Horgan
95 95 96 96 94 92 568
  96 95 94 98 95 98 576
1144
Natalie Katsuyama
94 90 98 98 91 91 562
  0 0 0 0 0 0 0
562
Derek Keiser
99 97 99 100 92 97 584
  100 98 98 97 99 100 592
1176
Viktor Kiss
97 99 98 98 93 96 581
  99 99 100 99 99 99 595
1176
Joel Potts
93 94 97 94 88 95 561
  96 91 92 95 95 97 566
1127
Frank Steyn
94 92 96 96 82 89 549
  97 95 96 98 100 97 583
1132
Lillian Warren
0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0
0
Nathan Wehrlen
95 98 98 98 94 93 576
  98 100 99 100 96 97 590
1166