NCAA Rifle

Team Standings
Rank Team SB AR Agg
1 Akron 2327 2362 4689
2 Murray St. 2312 2360 4672
Top Individuals
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Matias Kiuru Murray St. 585 595 1180
2 Andrew Duross Akron 590 588 1178
3 Gavin Perkowski Akron 586 592 1178
4 Paola Paravati Murray St. 587 589 1176
5 Andre Gross Akron 577 594 1171
6 Alexis Kirk Akron 579 585 1164
7 Brendan Seitz Akron 575 588 1163
8 Jordyn Ewine Akron 578 583 1161
9 Andrew Duryea Murray St. 571 590 1161
10 Erin Schnupp Akron 574 586 1160
Individual Smallbore Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Andrew Duross Akron 590 588 1178
2 Paola Paravati Murray St. 587 589 1176
3 Gavin Perkowski Akron 586 592 1178
4 Matias Kiuru Murray St. 585 595 1180
5 Alexis Kirk Akron 579 585 1164
6 Jordyn Ewine Akron 578 583 1161
7 Andre Gross Akron 577 594 1171
8 Jakob Rankin Akron 576 575 1151
9 Brendan Seitz Akron 575 588 1163
10 Erin Schnupp Akron 574 586 1160
11 Andrew Duryea Murray St. 571 590 1161
12 Rachel Engels Akron 571 588 1159
13 John Blanton Murray St. 571 586 1157
14 Allison Henry Murray St. 569 579 1148
15 Rachael Paddock Akron 566 588 1154
16 Natalia Siek Akron 566 577 1143
17 Cory Stroupe Akron 565 577 1142
18 Katie Paltz Akron 564 568 1132
19 Alok Joarder Murray St. 554 586 1140
20 Samantha Shultz Akron 552 581 1133
Individual Air Rifle Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Matias Kiuru Murray St. 585 595 1180
2 Andre Gross Akron 577 594 1171
3 Gavin Perkowski Akron 586 592 1178
4 Andrew Duryea Murray St. 571 590 1161
5 Paola Paravati Murray St. 587 589 1176
6 Andrew Duross Akron 590 588 1178
7 Brendan Seitz Akron 575 588 1163
8 Rachel Engels Akron 571 588 1159
9 Rachael Paddock Akron 566 588 1154
10 Erin Schnupp Akron 574 586 1160
11 John Blanton Murray St. 571 586 1157
12 Alok Joarder Murray St. 554 586 1140
13 Alexis Kirk Akron 579 585 1164
14 Jordyn Ewine Akron 578 583 1161
15 Samantha Shultz Akron 552 581 1133
16 Allison Henry Murray St. 569 579 1148
17 Natalia Siek Akron 566 577 1143
18 Cory Stroupe Akron 565 577 1142
19 Jakob Rankin Akron 576 575 1151
20 Katie Paltz Akron 564 568 1132

Smallbore Air Rifle
Akron
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Andrew Duross
97 96 99 100 99 99 590
  97 99 97 99 98 98 588
1178
Rachel Engels
97 96 98 98 92 90 571
  99 96 97 99 100 97 588
1159
Jordyn Ewine
96 93 95 100 96 98 578
  95 98 96 99 96 99 583
1161
Andre Gross
97 95 99 99 93 94 577
  100 99 98 100 100 97 594
1171
Alexis Kirk
96 97 98 98 93 97 579
  95 96 96 99 100 99 585
1164
Rachael Paddock
92 95 95 97 92 95 566
  97 98 99 99 99 96 588
1154
Katie Paltz
91 94 98 98 92 91 564
  96 96 96 91 96 93 568
1132
Gavin Perkowski
96 98 100 99 99 94 586
  98 100 98 97 100 99 592
1178
Jakob Rankin
95 95 99 99 92 96 576
  91 98 98 96 96 96 575
1151
Erin Schnupp
94 95 100 100 90 95 574
  97 95 99 99 98 98 586
1160
Brendan Seitz
94 95 99 100 92 95 575
  97 97 98 99 98 99 588
1163
Samantha Shultz
90 93 96 94 91 88 552
  97 97 98 96 98 95 581
1133
Natalia Siek
95 94 98 97 88 94 566
  96 95 97 95 96 98 577
1143
Cory Stroupe
96 96 98 98 90 87 565
  98 94 96 95 98 96 577
1142
   
Murray St.
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
John Blanton
93 95 98 95 93 97 571
  97 100 97 98 97 97 586
1157
Andrew Duryea
93 94 98 96 95 95 571
  98 98 97 98 100 99 590
1161
Allison Henry
95 95 97 99 91 92 569
  96 96 97 96 97 97 579
1148
Alok Joarder
91 93 92 94 90 94 554
  98 98 99 98 96 97 586
1140
Matias Kiuru
98 96 100 100 96 95 585
  99 100 99 100 99 98 595
1180
Paola Paravati
97 96 98 100 98 98 587
  97 96 99 98 99 100 589
1176