NCAA Rifle

Team Standings
Rank Team SB AR Agg
1 West Virginia 2362 2381 4743
2 Ohio State 2338 2363 4701
3 Akron 2329 2366 4695
Top Individuals
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Mary Tucker West Virginia 596 599 1195
2 Molly McGhin West Virginia 591 596 1187
3 Derek Keiser Ohio State 590 595 1185
4 Verena Zaisberger West Virginia 586 596 1182
5 Malori Brown West Virginia 589 592 1181
6 Viktor Kiss Ohio State 588 592 1180
7 Akihito Shimizu West Virginia 586 592 1178
8 Andrew Duross Akron 583 593 1176
9 Calista Smoyer West Virginia 583 592 1175
10 Gavin Perkowski Akron 580 594 1174
Individual Smallbore Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Mary Tucker West Virginia 596 599 1195
2 Molly McGhin West Virginia 591 596 1187
3 Derek Keiser Ohio State 590 595 1185
4 Malori Brown West Virginia 589 592 1181
5 Viktor Kiss Ohio State 588 592 1180
6 Verena Zaisberger West Virginia 586 596 1182
7 Akihito Shimizu West Virginia 586 592 1178
8 Becca Lamb West Virginia 585 586 1171
9 Andre Gross Akron 584 588 1172
10 Andrew Duross Akron 583 593 1176
11 Calista Smoyer West Virginia 583 592 1175
12 Nathan Wehrlen Ohio State 583 582 1165
13 Rachel Engels Akron 582 591 1173
14 Natalia Siek Akron 581 587 1168
15 Gavin Perkowski Akron 580 594 1174
16 Erin Schnupp Akron 580 591 1171
17 Matt Sanchez West Virginia 579 594 1173
18 Natalie Perrin West Virginia 579 592 1171
19 Paige Hollowell Ohio State 577 587 1164
20 Lillian Warren Ohio State 576 589 1165
21 Alexis Kirk Akron 576 588 1164
22 Tyler Hanson Ohio State 573 590 1163
23 Rachael Paddock Akron 573 585 1158
24 John Hamilton Ohio State 573 575 1148
25 Jordyn Ewine Akron 572 587 1159
26 Brendan Seitz Akron 572 586 1158
27 Cory Stroupe Akron 572 571 1143
28 Katie Paltz Akron 567 573 1140
29 Jakob Rankin Akron 565 586 1151
30 Philip Becker Ohio State 565 582 1147
31 Eva Horgan Ohio State 562 581 1143
32 Frank Steyn Ohio State 559 583 1142
33 Natalie Katsuyama Ohio State 557 566 1123
34 Joel Potts Ohio State 556 567 1123
35 Samantha Shultz Akron 555 579 1134
36 Visnu Pandian West Virginia 546 583 1129
Individual Air Rifle Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Mary Tucker West Virginia 596 599 1195
2 Molly McGhin West Virginia 591 596 1187
3 Verena Zaisberger West Virginia 586 596 1182
4 Derek Keiser Ohio State 590 595 1185
5 Gavin Perkowski Akron 580 594 1174
6 Matt Sanchez West Virginia 579 594 1173
7 Andrew Duross Akron 583 593 1176
8 Malori Brown West Virginia 589 592 1181
9 Viktor Kiss Ohio State 588 592 1180
10 Akihito Shimizu West Virginia 586 592 1178
11 Calista Smoyer West Virginia 583 592 1175
12 Natalie Perrin West Virginia 579 592 1171
13 Rachel Engels Akron 582 591 1173
14 Erin Schnupp Akron 580 591 1171
15 Tyler Hanson Ohio State 573 590 1163
16 Lillian Warren Ohio State 576 589 1165
17 Andre Gross Akron 584 588 1172
18 Alexis Kirk Akron 576 588 1164
19 Natalia Siek Akron 581 587 1168
20 Paige Hollowell Ohio State 577 587 1164
21 Jordyn Ewine Akron 572 587 1159
22 Becca Lamb West Virginia 585 586 1171
23 Brendan Seitz Akron 572 586 1158
24 Jakob Rankin Akron 565 586 1151
25 Rachael Paddock Akron 573 585 1158
26 Frank Steyn Ohio State 559 583 1142
27 Visnu Pandian West Virginia 546 583 1129
28 Nathan Wehrlen Ohio State 583 582 1165
29 Philip Becker Ohio State 565 582 1147
30 Eva Horgan Ohio State 562 581 1143
31 Samantha Shultz Akron 555 579 1134
32 John Hamilton Ohio State 573 575 1148
33 Katie Paltz Akron 567 573 1140
34 Cory Stroupe Akron 572 571 1143
35 Joel Potts Ohio State 556 567 1123
36 Natalie Katsuyama Ohio State 557 566 1123

Smallbore Air Rifle
Akron
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Andrew Duross
94 96 100 98 96 99 583
  99 98 99 100 99 98 593
1176
Rachel Engels
97 96 99 100 95 95 582
  97 98 98 99 100 99 591
1173
Jordyn Ewine
95 91 98 97 95 96 572
  96 99 96 97 100 99 587
1159
Andre Gross
97 97 99 98 97 96 584
  96 97 99 99 97 100 588
1172
Alexis Kirk
96 98 96 99 94 93 576
  99 98 99 99 97 96 588
1164
Rachael Paddock
96 94 99 97 92 95 573
  97 98 97 97 98 98 585
1158
Katie Paltz
96 96 99 97 83 96 567
  93 95 93 97 100 95 573
1140
Gavin Perkowski
98 95 99 98 97 93 580
  99 99 100 98 98 100 594
1174
Jakob Rankin
95 96 98 96 90 90 565
  97 97 99 99 96 98 586
1151
Erin Schnupp
96 99 96 98 96 95 580
  100 97 98 99 99 98 591
1171
Brendan Seitz
99 94 99 97 91 92 572
  97 99 99 97 97 97 586
1158
Samantha Shultz
90 92 96 97 90 90 555
  98 98 96 96 95 96 579
1134
Natalia Siek
96 98 99 99 94 95 581
  97 98 99 97 98 98 587
1168
Cory Stroupe
96 99 98 99 89 91 572
  97 96 93 96 94 95 571
1143
   
Ohio State
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Philip Becker
94 94 98 99 91 89 565
  99 95 96 98 98 96 582
1147
John Hamilton
97 97 96 99 93 91 573
  94 95 96 96 98 96 575
1148
Tyler Hanson
97 96 93 94 97 96 573
  98 99 99 98 98 98 590
1163
Paige Hollowell
96 99 97 97 93 95 577
  98 98 100 95 98 98 587
1164
Eva Horgan
94 95 95 95 91 92 562
  97 97 99 97 96 95 581
1143
Natalie Katsuyama
95 92 97 92 89 92 557
  87 94 95 96 97 97 566
1123
Derek Keiser
97 99 98 100 99 97 590
  100 100 98 99 99 99 595
1185
Viktor Kiss
97 98 99 99 95 100 588
  100 98 100 99 98 97 592
1180
Joel Potts
93 94 95 95 91 88 556
  98 96 92 94 92 95 567
1123
Frank Steyn
96 95 92 94 93 89 559
  96 98 95 97 98 99 583
1142
Lillian Warren
97 95 98 96 95 95 576
  99 98 98 97 99 98 589
1165
Nathan Wehrlen
96 96 100 99 95 97 583
  97 97 99 96 95 98 582
1165
   
West Virginia
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Malori Brown
99 97 100 99 97 97 589
  100 99 99 99 96 99 592
1181
Becca Lamb
97 98 100 100 94 96 585
  96 97 99 99 97 98 586
1171
Molly McGhin
99 98 100 100 96 98 591
  99 98 100 99 100 100 596
1187
Visnu Pandian
86 85 97 94 91 93 546
  95 98 96 99 97 98 583
1129
Natalie Perrin
95 95 97 97 98 97 579
  98 99 97 100 100 98 592
1171
Matt Sanchez
99 94 98 97 97 94 579
  98 99 100 98 100 99 594
1173
Akihito Shimizu
97 97 100 100 96 96 586
  98 99 99 99 99 98 592
1178
Calista Smoyer
95 95 100 99 97 97 583
  100 98 99 100 96 99 592
1175
Mary Tucker
99 99 100 99 99 100 596
  100 100 100 100 100 99 599
1195
Verena Zaisberger
99 100 98 100 96 93 586
  99 100 98 100 100 99 596
1182