NCAA Rifle

Team Standings
Rank Team SB AR Agg
1 Ohio State 2337 2365 4702
2 Akron 2322 2368 4690
Top Individuals
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Derek Keiser Ohio State 591 590 1181
2 Gavin Perkowski Akron 581 597 1178
3 Viktor Kiss Ohio State 583 595 1178
4 Paige Hollowell Ohio State 581 593 1174
5 Lex Kirk Akron 582 590 1172
6 Andrew Duross Akron 577 592 1169
7 Erin Schnupp Akron 582 586 1168
8 Adrienne Hanson Ohio State 582 585 1167
9 Rachel Engels Akron 578 588 1166
10 Tyler DeKruger Akron 582 581 1163
Individual Smallbore Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Derek Keiser Ohio State 591 590 1181
2 Nathan Wehrlen Ohio State 585 574 1159
3 Viktor Kiss Ohio State 583 595 1178
4 Lex Kirk Akron 582 590 1172
5 Erin Schnupp Akron 582 586 1168
6 Adrienne Hanson Ohio State 582 585 1167
7 Tyler DeKruger Akron 582 581 1163
8 Gavin Perkowski Akron 581 597 1178
9 Paige Hollowell Ohio State 581 593 1174
10 Rachel Engels Akron 578 588 1166
11 Andrew Duross Akron 577 592 1169
12 Natalia Siek Akron 575 586 1161
13 Lillian Warren Ohio State 573 587 1160
14 Rachael Paddock Akron 571 580 1151
15 Cory Stroupe Akron 571 580 1151
16 Tyler Hanson Ohio State 570 577 1147
17 Dylan Gregory Ohio State 567 587 1154
18 Frank Steyn Ohio State 566 584 1150
19 Diane Heschel Akron 566 581 1147
20 Brendan Seitz Akron 565 589 1154
21 Samantha Shultz Akron 565 576 1141
22 Philip Becker Ohio State 565 574 1139
23 John Hamilton Ohio State 564 582 1146
24 Katie Paltz Akron 562 587 1149
25 Jakob Rankin Akron 562 577 1139
26 Eva Horgan Ohio State 554 575 1129
27 Elizabeth Lilly Akron 541 541 1082
Individual Air Rifle Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Gavin Perkowski Akron 581 597 1178
2 Viktor Kiss Ohio State 583 595 1178
3 Paige Hollowell Ohio State 581 593 1174
4 Andrew Duross Akron 577 592 1169
5 Derek Keiser Ohio State 591 590 1181
6 Lex Kirk Akron 582 590 1172
7 Brendan Seitz Akron 565 589 1154
8 Rachel Engels Akron 578 588 1166
9 Lillian Warren Ohio State 573 587 1160
10 Dylan Gregory Ohio State 567 587 1154
11 Katie Paltz Akron 562 587 1149
12 Erin Schnupp Akron 582 586 1168
13 Natalia Siek Akron 575 586 1161
14 Adrienne Hanson Ohio State 582 585 1167
15 Frank Steyn Ohio State 566 584 1150
16 John Hamilton Ohio State 564 582 1146
17 Tyler DeKruger Akron 582 581 1163
18 Diane Heschel Akron 566 581 1147
19 Rachael Paddock Akron 571 580 1151
20 Cory Stroupe Akron 571 580 1151
21 Tyler Hanson Ohio State 570 577 1147
22 Jakob Rankin Akron 562 577 1139
23 Samantha Shultz Akron 565 576 1141
24 Eva Horgan Ohio State 554 575 1129
25 Nathan Wehrlen Ohio State 585 574 1159
26 Philip Becker Ohio State 565 574 1139
27 Elizabeth Lilly Akron 541 541 1082

Smallbore Air Rifle
Akron
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Tyler DeKruger
97 97 98 97 97 96 582
  97 95 97 96 98 98 581
1163
Andrew Duross
96 96 98 98 96 93 577
  98 99 99 99 97 100 592
1169
Rachel Engels
98 96 96 95 94 99 578
  100 97 98 98 98 97 588
1166
Joseph Hahn
0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0
0
Diane Heschel
94 91 96 98 93 94 566
  98 96 96 96 97 98 581
1147
Lex Kirk
96 95 98 99 96 98 582
  99 98 99 99 97 98 590
1172
Elizabeth Lilly
92 93 92 97 87 80 541
  87 88 92 88 93 93 541
1082
Rachael Paddock
93 96 97 97 94 94 571
  96 97 96 97 95 99 580
1151
Katie Paltz
93 96 96 94 92 91 562
  98 98 98 97 98 98 587
1149
Gavin Perkowski
94 97 98 99 96 97 581
  99 100 100 99 100 99 597
1178
Jakob Rankin
93 94 96 99 90 90 562
  98 97 94 95 97 96 577
1139
Erin Schnupp
95 97 99 99 96 96 582
  98 97 98 99 97 97 586
1168
Brendan Seitz
96 96 98 98 86 91 565
  99 98 98 98 98 98 589
1154
Samantha Shultz
96 93 95 97 93 91 565
  98 99 97 95 92 95 576
1141
Natalia Siek
93 96 97 96 96 97 575
  96 98 98 98 97 99 586
1161
Cory Stroupe
92 93 100 99 93 94 571
  99 97 97 97 95 95 580
1151
   
Ohio State
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Philip Becker
98 97 97 97 87 89 565
  95 94 99 95 96 95 574
1139
Dylan Gregory
94 94 98 95 93 93 567
  98 98 97 98 99 97 587
1154
John Hamilton
94 96 94 97 92 91 564
  97 95 96 99 97 98 582
1146
Tyler Hanson
99 92 98 98 92 91 570
  94 95 97 97 97 97 577
1147
Adrienne Hanson
97 96 98 98 96 97 582
  98 98 97 98 96 98 585
1167
Paige Hollowell
98 97 99 98 94 95 581
  98 98 100 100 98 99 593
1174
Eva Horgan
93 95 92 98 87 89 554
  100 91 99 97 95 93 575
1129
Derek Keiser
98 99 100 100 96 98 591
  98 99 99 97 98 99 590
1181
Viktor Kiss
95 98 99 99 93 99 583
  99 100 100 99 98 99 595
1178
Frank Steyn
93 94 95 98 91 95 566
  96 98 97 98 98 97 584
1150
Lillian Warren
91 95 97 97 97 96 573
  95 99 99 98 100 96 587
1160
Nathan Wehrlen
98 97 99 97 97 97 585
  94 95 95 94 99 97 574
1159