NCAA Rifle

Team Standings
Rank Team SB AR Agg
1 Ohio State 2293 2366 4659
2 Akron 2282 2364 4646
Top Individuals
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Cierra Terrizzi Akron 573 590 1163
2 Jacob Buchanan Ohio State 577 586 1163
3 Elizabeth Dutton Ohio State 574 587 1161
4 Anthony Jackson Akron 571 587 1158
5 Caleb Lloyd Akron 570 588 1158
6 Wyatt Openshaw Akron 567 590 1157
7 Quintin Wotring Ohio State 570 584 1154
8 Rebecca Spencer Akron 561 592 1153
9 Brendan Whitaker Ohio State 572 580 1152
10 Michael Steinel Ohio State 571 580 1151
Individual Smallbore Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Jacob Buchanan Ohio State 577 586 1163
2 Alli Kissell Ohio State 576 565 1141
3 Elizabeth Dutton Ohio State 574 587 1161
4 Cierra Terrizzi Akron 573 590 1163
5 Brendan Whitaker Ohio State 572 580 1152
6 Anthony Jackson Akron 571 587 1158
7 Michael Steinel Ohio State 571 580 1151
8 Caleb Lloyd Akron 570 588 1158
9 Quintin Wotring Ohio State 570 584 1154
10 Wyatt Openshaw Akron 567 590 1157
11 Kera Kaufman Akron 566 583 1149
12 Jared Minor Ohio State 564 579 1143
13 Mica Harr Ohio State 564 575 1139
14 Antonio Remedios Akron 562 573 1135
15 Rebecca Spencer Akron 561 592 1153
16 Bailey Urbach Ohio State 561 583 1144
17 Rhiann Travis Ohio State 559 590 1149
18 Wynn Lekhavanija Ohio State 559 574 1133
19 Matthew Pemberton Akron 559 572 1131
20 Lauryn Cinadr Akron 557 592 1149
21 Sean Roehrs Akron 556 571 1127
22 Megan Wilcoxson Ohio State 552 571 1123
23 Allison Kleman Akron 549 574 1123
Individual Air Rifle Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Rebecca Spencer Akron 561 592 1153
2 Lauryn Cinadr Akron 557 592 1149
3 Cierra Terrizzi Akron 573 590 1163
4 Wyatt Openshaw Akron 567 590 1157
5 Rhiann Travis Ohio State 559 590 1149
6 Caleb Lloyd Akron 570 588 1158
7 Elizabeth Dutton Ohio State 574 587 1161
8 Anthony Jackson Akron 571 587 1158
9 Jacob Buchanan Ohio State 577 586 1163
10 Quintin Wotring Ohio State 570 584 1154
11 Kera Kaufman Akron 566 583 1149
12 Bailey Urbach Ohio State 561 583 1144
13 Rebecca Green Akron 0 581 581
14 Brendan Whitaker Ohio State 572 580 1152
15 Michael Steinel Ohio State 571 580 1151
16 Jared Minor Ohio State 564 579 1143
17 Mica Harr Ohio State 564 575 1139
18 Wynn Lekhavanija Ohio State 559 574 1133
19 Allison Kleman Akron 549 574 1123
20 Antonio Remedios Akron 562 573 1135
21 Matthew Pemberton Akron 559 572 1131
22 Sean Roehrs Akron 556 571 1127
23 Megan Wilcoxson Ohio State 552 571 1123
24 Alli Kissell Ohio State 576 565 1141

Smallbore Air Rifle
Akron
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Lauryn Cinadr
93 92 93 96 90 93 557
  96 99 100 100 99 98 592
1149
Rebecca Green
0 0 0 0 0 0 0
  93 97 94 98 99 100 581
581
Andre Gross
0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0
0
Jeanne Haverhill
0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0
0
Anthony Jackson
93 93 100 99 95 91 571
  97 97 99 97 99 98 587
1158
Kera Kaufman
93 97 96 98 89 93 566
  97 98 97 97 98 96 583
1149
Drina Kearns
0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0
0
Allison Kleman
95 95 92 95 84 88 549
  92 97 94 97 98 96 574
1123
Caleb Lloyd
94 94 99 98 93 92 570
  99 98 98 99 98 96 588
1158
Wyatt Openshaw
95 96 95 97 95 89 567
  100 98 97 100 96 99 590
1157
Matthew Pemberton
91 96 99 97 86 90 559
  95 94 96 94 95 98 572
1131
Antonio Remedios
94 93 97 100 88 90 562
  91 97 93 98 96 98 573
1135
Sean Roehrs
96 94 97 98 87 84 556
  93 94 97 96 95 96 571
1127
Patrick Schnupp
0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0
0
Rebecca Spencer
95 87 95 96 96 92 561
  99 97 99 98 100 99 592
1153
Cierra Terrizzi
93 95 98 99 95 93 573
  98 99 98 98 99 98 590
1163
   
Ohio State
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Jacob Buchanan
99 98 98 97 94 91 577
  97 96 98 98 99 98 586
1163
Elizabeth Dutton
98 93 100 98 91 94 574
  100 96 98 98 97 98 587
1161
Ariel Hall
0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0
0
Mica Harr
94 96 98 96 91 89 564
  98 94 97 97 96 93 575
1139
Alli Kissell
98 98 97 95 92 96 576
  96 94 96 95 97 87 565
1141
Wynn Lekhavanija
92 90 96 95 93 93 559
  98 95 94 91 99 97 574
1133
Jared Minor
94 94 98 96 93 89 564
  96 95 96 96 98 98 579
1143
Annabelle Stanec
0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0
0
Michael Steinel
98 99 95 97 90 92 571
  96 97 98 98 96 95 580
1151
Anna Tomb
0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0
0
Rhiann Travis
93 94 98 99 90 85 559
  99 99 99 99 96 98 590
1149
Bailey Urbach
96 97 97 97 86 88 561
  98 97 97 95 98 98 583
1144
Brendan Whitaker
96 97 98 100 91 90 572
  95 95 98 98 97 97 580
1152
Megan Wilcoxson
87 93 93 96 94 89 552
  95 91 95 96 98 96 571
1123
Quintin Wotring
95 94 98 99 91 93 570
  99 97 99 95 96 98 584
1154