NCAA Rifle

Team Standings
Rank Team SB AR Agg
1 Akron 2314 2349 4663
2 Ohio State 2291 2353 4644
Top Individuals
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Wyatt Openshaw Akron 580 592 1172
2 Andre Gross Akron 585 586 1171
3 Michael Steinel Ohio State 576 590 1166
4 Elizabeth Dutton Ohio State 575 588 1163
5 Lauryn Cinadr Akron 574 587 1161
6 Caleb Lloyd Akron 576 585 1161
7 Kera Kaufman Akron 575 584 1159
8 Jacob Buchanan Ohio State 569 588 1157
9 Ariel Hall Ohio State 571 585 1156
10 Patrick Schnupp Akron 572 583 1155
Individual Smallbore Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Andre Gross Akron 585 586 1171
2 Wyatt Openshaw Akron 580 592 1172
3 Michael Steinel Ohio State 576 590 1166
4 Caleb Lloyd Akron 576 585 1161
5 Elizabeth Dutton Ohio State 575 588 1163
6 Kera Kaufman Akron 575 584 1159
7 Lauryn Cinadr Akron 574 587 1161
8 Alli Kissell Ohio State 574 576 1150
9 Antonio Remedios Akron 573 573 1146
10 Patrick Schnupp Akron 572 583 1155
11 Ariel Hall Ohio State 571 585 1156
12 Jacob Buchanan Ohio State 569 588 1157
13 Matthew Pemberton Akron 569 575 1144
14 Anthony Jackson Akron 567 583 1150
15 Quintin Wotring Ohio State 565 579 1144
16 Bailey Urbach Ohio State 564 564 1128
17 Drina Kearns Akron 564 561 1125
18 Rebecca Spencer Akron 560 585 1145
19 Brendan Whitaker Ohio State 560 584 1144
20 Rhiann Travis Ohio State 559 587 1146
21 Cierra Terrizzi Akron 559 586 1145
22 Annabelle Stanec Ohio State 558 585 1143
23 Sarah Schnupp Akron 557 564 1121
24 Jeanne Haverhill Akron 555 571 1126
25 Anna Tomb Ohio State 553 593 1146
26 Mica Harr Ohio State 553 583 1136
27 Patrick Sardo Ohio State 553 576 1129
28 Wynn Lekhavanija Ohio State 551 579 1130
29 Jared Minor Ohio State 548 583 1131
30 Megan Wilcoxson Ohio State 530 563 1093
Individual Air Rifle Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Anna Tomb Ohio State 553 593 1146
2 Wyatt Openshaw Akron 580 592 1172
3 Michael Steinel Ohio State 576 590 1166
4 Elizabeth Dutton Ohio State 575 588 1163
5 Jacob Buchanan Ohio State 569 588 1157
6 Lauryn Cinadr Akron 574 587 1161
7 Rhiann Travis Ohio State 559 587 1146
8 Andre Gross Akron 585 586 1171
9 Cierra Terrizzi Akron 559 586 1145
10 Caleb Lloyd Akron 576 585 1161
11 Ariel Hall Ohio State 571 585 1156
12 Rebecca Spencer Akron 560 585 1145
13 Annabelle Stanec Ohio State 558 585 1143
14 Kera Kaufman Akron 575 584 1159
15 Brendan Whitaker Ohio State 560 584 1144
16 Patrick Schnupp Akron 572 583 1155
17 Anthony Jackson Akron 567 583 1150
18 Mica Harr Ohio State 553 583 1136
19 Jared Minor Ohio State 548 583 1131
20 Rebecca Green Akron 0 583 583
21 Quintin Wotring Ohio State 565 579 1144
22 Wynn Lekhavanija Ohio State 551 579 1130
23 Alli Kissell Ohio State 574 576 1150
24 Patrick Sardo Ohio State 553 576 1129
25 Matthew Pemberton Akron 569 575 1144
26 Antonio Remedios Akron 573 573 1146
27 Jeanne Haverhill Akron 555 571 1126
28 Bailey Urbach Ohio State 564 564 1128
29 Sarah Schnupp Akron 557 564 1121
30 Megan Wilcoxson Ohio State 530 563 1093
31 Drina Kearns Akron 564 561 1125
32 Danielle Makucevich Akron 0 561 561

Smallbore Air Rifle
Akron
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Lauryn Cinadr
96 91 98 99 95 95 574
  98 98 97 96 99 99 587
1161
Rebecca Green
0 0 0 0 0 0 0
  99 96 99 95 96 98 583
583
Andre Gross
98 98 100 100 93 96 585
  94 99 98 97 98 100 586
1171
Jeanne Haverhill
92 94 96 95 87 91 555
  93 92 97 96 96 97 571
1126
Anthony Jackson
93 94 96 98 95 91 567
  95 97 96 98 99 98 583
1150
Kera Kaufman
96 99 92 99 94 95 575
  98 97 97 97 97 98 584
1159
Drina Kearns
95 93 100 95 90 91 564
  94 92 96 93 94 92 561
1125
Caleb Lloyd
96 94 100 97 94 95 576
  96 99 97 99 98 96 585
1161
Danielle Makucevich
0 0 0 0 0 0 0
  94 93 90 93 95 96 561
561
Wyatt Openshaw
96 96 99 98 95 96 580
  100 98 99 100 98 97 592
1172
Matthew Pemberton
97 93 98 100 90 91 569
  96 93 96 98 96 96 575
1144
Antonio Remedios
93 95 100 98 93 94 573
  96 93 97 99 91 97 573
1146
Sarah Schnupp
96 93 98 94 86 90 557
  95 93 94 95 90 97 564
1121
Patrick Schnupp
98 94 99 100 92 89 572
  99 97 95 98 96 98 583
1155
Rebecca Spencer
94 93 99 99 90 85 560
  95 99 96 99 97 99 585
1145
Cierra Terrizzi
89 89 96 95 96 94 559
  98 99 99 97 97 96 586
1145
   
Ohio State
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Jacob Buchanan
98 93 97 95 92 94 569
  98 97 99 98 97 99 588
1157
Elizabeth Dutton
95 98 99 97 93 93 575
  97 98 97 98 99 99 588
1163
Ariel Hall
96 99 95 95 91 95 571
  98 95 98 97 98 99 585
1156
Mica Harr
94 91 94 94 90 90 553
  96 96 98 99 96 98 583
1136
Alli Kissell
99 95 97 99 91 93 574
  96 96 96 98 93 97 576
1150
Wynn Lekhavanija
92 94 93 96 88 88 551
  97 96 96 97 96 97 579
1130
Jared Minor
84 94 96 99 87 88 548
  94 98 96 99 97 99 583
1131
Patrick Sardo
95 88 94 96 88 92 553
  97 98 98 95 94 94 576
1129
Annabelle Stanec
94 94 98 93 89 90 558
  98 97 97 98 98 97 585
1143
Michael Steinel
96 97 97 99 94 93 576
  98 98 100 96 99 99 590
1166
Anna Tomb
96 80 97 96 93 91 553
  99 99 99 98 99 99 593
1146
Rhiann Travis
91 95 97 97 89 90 559
  98 97 99 98 100 95 587
1146
Bailey Urbach
95 96 94 97 89 93 564
  93 91 92 97 96 95 564
1128
Brendan Whitaker
97 94 96 99 88 86 560
  98 99 96 96 97 98 584
1144
Megan Wilcoxson
88 84 96 88 84 90 530
  91 92 95 91 98 96 563
1093
Quintin Wotring
93 96 97 97 85 97 565
  97 96 94 96 97 99 579
1144