NCAA Rifle

Team Standings
Rank Team SB AR Agg
1 Akron 2319 2364 4683
2 Ohio State 2295 2356 4651
Top Individuals
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Kera Kaufman Akron 581 590 1171
2 Jeanne Haverhill Akron 580 589 1169
3 Wyatt Openshaw Akron 575 594 1169
4 Patrick Schnupp Akron 578 591 1169
5 Ariel Hall Ohio State 573 594 1167
6 Lauryn Cinadr Akron 579 585 1164
7 Anthony Jackson Akron 579 584 1163
8 Rhiann Travis Ohio State 577 586 1163
9 Andre Gross Akron 581 579 1160
10 Cierra Terrizzi Akron 572 588 1160
Individual Smallbore Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Kera Kaufman Akron 581 590 1171
2 Andre Gross Akron 581 579 1160
3 Jeanne Haverhill Akron 580 589 1169
4 Lauryn Cinadr Akron 579 585 1164
5 Anthony Jackson Akron 579 584 1163
6 Patrick Schnupp Akron 578 591 1169
7 Rhiann Travis Ohio State 577 586 1163
8 Wyatt Openshaw Akron 575 594 1169
9 Jacob Buchanan Ohio State 575 585 1160
10 Ariel Hall Ohio State 573 594 1167
11 Cierra Terrizzi Akron 572 588 1160
12 Katie Ezell Ohio State 571 588 1159
13 Anna Tomb Ohio State 570 588 1158
14 Natalie Katsuyama Ohio State 570 583 1153
15 Antonio Remedios Akron 570 574 1144
16 Mica Harr Ohio State 564 582 1146
17 Annabelle Stanec Ohio State 564 582 1146
18 Rebecca Spencer Akron 562 579 1141
19 Brendan Seitz Akron 561 585 1146
20 Katie Paltz Akron 561 0 561
21 Sarah Schnupp Akron 560 574 1134
22 Drina Kearns Akron 558 0 558
23 Joel Potts Ohio State 557 579 1136
24 Jared Minor Ohio State 556 580 1136
25 Megan Wilcoxson Ohio State 536 563 1099
Individual Air Rifle Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Wyatt Openshaw Akron 575 594 1169
2 Ariel Hall Ohio State 573 594 1167
3 Patrick Schnupp Akron 578 591 1169
4 Kera Kaufman Akron 581 590 1171
5 Jeanne Haverhill Akron 580 589 1169
6 Cierra Terrizzi Akron 572 588 1160
7 Katie Ezell Ohio State 571 588 1159
8 Anna Tomb Ohio State 570 588 1158
9 Rhiann Travis Ohio State 577 586 1163
10 Lauryn Cinadr Akron 579 585 1164
11 Jacob Buchanan Ohio State 575 585 1160
12 Brendan Seitz Akron 561 585 1146
13 Anthony Jackson Akron 579 584 1163
14 Natalie Katsuyama Ohio State 570 583 1153
15 Mica Harr Ohio State 564 582 1146
16 Annabelle Stanec Ohio State 564 582 1146
17 Jared Minor Ohio State 556 580 1136
18 Andre Gross Akron 581 579 1160
19 Rebecca Spencer Akron 562 579 1141
20 Joel Potts Ohio State 557 579 1136
21 Antonio Remedios Akron 570 574 1144
22 Sarah Schnupp Akron 560 574 1134
23 Garret Cooper Akron 0 574 574
24 Megan Wilcoxson Ohio State 536 563 1099

Smallbore Air Rifle
Akron
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Lauryn Cinadr
98 97 99 97 95 93 579
  98 99 95 98 96 99 585
1164
Garret Cooper
0 0 0 0 0 0 0
  95 99 89 95 97 99 574
574
Andre Gross
95 97 98 100 94 97 581
  95 98 96 98 95 97 579
1160
Jeanne Haverhill
95 99 100 97 95 94 580
  98 99 98 99 97 98 589
1169
Anthony Jackson
97 94 99 98 95 96 579
  96 96 99 96 98 99 584
1163
Kera Kaufman
98 97 100 99 94 93 581
  98 99 98 97 100 98 590
1171
Drina Kearns
95 99 99 95 86 84 558
  0 0 0 0 0 0 0
558
Wyatt Openshaw
94 96 100 100 92 93 575
  100 100 99 97 100 98 594
1169
Katie Paltz
92 94 95 99 89 92 561
  0 0 0 0 0 0 0
561
Antonio Remedios
98 94 99 99 93 87 570
  95 96 96 96 96 95 574
1144
Sarah Schnupp
96 93 97 96 94 84 560
  97 90 97 93 99 98 574
1134
Patrick Schnupp
96 96 99 100 90 97 578
  99 100 96 99 97 100 591
1169
Brendan Seitz
97 93 94 95 92 90 561
  98 97 97 98 96 99 585
1146
Rebecca Spencer
95 97 95 95 91 89 562
  97 99 98 95 96 94 579
1141
Cierra Terrizzi
95 94 98 97 95 93 572
  98 97 97 100 96 100 588
1160
   
Ohio State
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Jacob Buchanan
96 96 97 98 94 94 575
  99 98 97 99 97 95 585
1160
Katie Ezell
94 92 98 97 94 96 571
  97 99 98 100 96 98 588
1159
Ariel Hall
97 96 97 96 95 92 573
  99 98 100 100 98 99 594
1167
Mica Harr
91 96 98 98 92 89 564
  96 98 96 98 97 97 582
1146
Natalie Katsuyama
95 94 98 100 92 91 570
  98 96 98 98 97 96 583
1153
Jared Minor
93 84 96 96 93 94 556
  94 99 97 96 96 98 580
1136
Joel Potts
97 96 96 99 81 88 557
  96 97 98 95 95 98 579
1136
Annabelle Stanec
94 93 98 96 92 91 564
  97 97 97 98 98 95 582
1146
Anna Tomb
92 92 97 97 96 96 570
  96 99 99 98 98 98 588
1158
Rhiann Travis
96 95 100 98 91 97 577
  96 98 97 99 97 99 586
1163
Megan Wilcoxson
85 87 96 96 85 87 536
  94 93 93 94 94 95 563
1099